Услуги

"Д&Д Инженеринг" ЕООД предлага следните видове строително-монтажни услуги:

  • - направа на външно ел захранване с кабели НН 1 кV, включително направа на тръбни РVC мрежи;
  • - направа на кабелни линии СрН 10, 20, 35 кV и ВН 110kV;
  • - направа на ел.проводи с напрежение до 110 кV;
  • - монтаж на трафопостове – подземни, надземни, МКТП, БКТП, включително доставка на машини и съоръжения за тях;
  • - направа на вътрешни ел.инсталации за всички видове сгради – жилищни, административни и промишлени;
  • - доставка и монтаж на дизелгенератори за резервно захранване и кондензаторни батерии за регулиране на потреблението на реактивна енергия;
  • - направа на улично, парково, алейно и специално осветление;
  • - направа на проекти и проектосметни документации, включително проучване и съгласуване по всички гореизброени позиции, комплектовани с ПБЗ /план за безопасност и здраве/ и пожарна безопасност.

Доставените комплектни трафопостове са от различни български производители, отговарящи на нормативните документи. Машините и съоръженията се доставят от световно известните марки Ормазабал, Сименс, Шнайдер Електрик, АББ, Дженерал електрик, GBE, Арева и други.