За нас

Фирма “Д&Д – инженеринг” ЕООД е основана през 1993 г. в гр. София. Развива следните видове дейности:

1. Проектиране и изпълнение на външно ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения; 2. Проектиране и изпълнение на вътрешни ел.инсталации на промишлени и граждански обекти;

Дружеството започва своята дейност в областта на проектиране и строителство на външни електрозахранвания на жилищни сгради и промишлени обекти, и изграждане на вътрешни електроинсталации на същите, направа на нови и реконструкция на съществуващи трансформаторни постове, направа на ново улично и парково осветление от основаването си през 1993 г..

Фирмата доставя и монтира съвременни машини и съоръжения, свързани с разпределението на електроенергия – монтажни трансформаторни постове, комплектни трансформаторни постове /КТП/, мачтови трансформаторни постове, сухи и маслени трансформатори, комплектни разпределителни устройства /КРУ/, кондензаторни регулатори за реактивна енергия /ККУ/, табла НН и др.

“Д&Д – инженеринг” ЕООД изпълнява улични, паркови и площадкови осветления с най-съвременни осветителни тела в зависимост от изискванията на инвеститора.

Фирмата доставя и монтира UPS системи и дизелгенератори за резервно захранване.

Изпълняват се силови, осветителни, слаботокови, заземителни и др. вътрешни ел.инсталации за промишлени предприятия, жилищни и офис сгради.

Дружеството предлага на своите клиенти последваща поддръжка на трафопостове след предаването им с акт обр.16 и получаване на Разрешение за ползване.